แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจติดตามระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามการได้งา

แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจติดตามระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และติดตามการได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษาภายในระยะเวลา ๑ ปี ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ   ศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗