ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558

วันที่กิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2558 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ทุกๆ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นนี้ คณะกรรมการดำเนินงานมีโครงสร้างประกอบไปด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ และประธานสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่เป็นเลขานุการ [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บรรยากาศการประชุม

บรรยากาศการประชุม

โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยกำหนดการประชุมทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อดำเนินกระบวนการกำกับติดตาม และดำเนินงานร่วมกัน โดยและครั้งจะมีวัตถุประสงค์ของการประชุมที่ชัดเจน

กก.ประเมินหลักสูตร-1-58.001

บรรยากาศการประชุม

บรรยากาศการประชุม

โดยในการประชุมมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1 วัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณากรอบเวลาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

5.2 พิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ซึ่งตลอดระยะเวลาการประชุม คณะกรรมการได้ร่วมการแสดงข้อคิดเห็น และร่วมกันอภิปรายประเด็นต่างๆ ในวาระพิจารณากันอย่างหลากหลาย จนนำไปสู่การลงมติร่วมกันในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อไป ซึ่งการประชุมผ่านพ้น และลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และนอกจากนี้ยังมีการให้คณะกรรมการนำเสนอข้อมูลของหลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ มายังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเรื่องของสถานะภาพของหลักสูตรว่า มีความครบถ้วนหรือขาดตกบกพร่องประการใดบ้างโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

บรรยายกาศการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม