ประชุม คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ 1/2558

วันที่กิจกรรม : 19 กุมภาพันธ์ 2558

CDS-1-58.001

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดการประชุม คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Commons Data Set: CDS) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้อง 9902 อาจารย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ
  2. เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความถูกต้องตรงกันและมีความสอดคล้องกันในทุกหน่วยงาน
  3. เพื่อให้การรายงานผลข้อมูลไปยังคณะกรรมการการอุดดมศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

โดยในการประชุมคณะกรรมการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นประธานคณะกรรมการ และประธานในการประชุม ในครั้งนี้

ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย โดยมีข้อสรุปในการแบ่งภาระงานในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนมีการกำหนดเวลาในการรายงานข้อมูล ต่อคณะกรรมการอย่างชัดเจน

เอกสารประกอบการประชุม

  • เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2558 [ดาวน์โหลด]

ภาพบรรยากาศการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม