โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ)

วันที่ upload : 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา หน่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ซึ่งการดำเนินการอบรมครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมากยิ่งขึ้น