รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

cover58

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดทั้ง 2 วัน

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำจัดทำเล่มรายงานสรุปโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการบรรยาย

  1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 โดย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ [ดาวน์โหลด]
  2. รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
  3. รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน [ดาวน์โหลด]
  4. ระบบตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ของ IQA 
( ๒๕๕๘ ) [ดาวน์โหลด]

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

  1. วันที่ 5 ก.พ. 2558 [full album]
  2. วันที่ 6 ก.พ. 2558 [full album]

เอกสารงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

  1. ระบบและกลไกต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนา [ดาวน์โหลด]

วิดีโอบันทึกการบรรยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปโครงการ