สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับตัวบ่งชี้ใหม่

10857305_902945639736751_2040546047558919873_o

วันที่ 2 - 3 ก.พ. 2558 นี้ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ ซึ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัด โดยงานจัดขึ้นที่ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วิทยากรหลัก คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร หรือ อาจารย์หมอที่เราค้นเคยกันดีในแวดวงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรสมทบคือ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธุ์

10945759_902944986403483_6534614775816368465_o

10960022_902948099736505_7519534886450946372_o

สำหรับวันที่ 2 นี้เป็นวันแรกของการประชุมสัมนา นังฟังอาจารย์หมอบรรยาย ถึงแนวทางในการจัดการประเมินหลักสูตร นับว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมาก ตลอดจนอาจารย์หมอบรรยายให้ความกระจ่างในสิ่งที่สงสัยจาการอ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปี 2557 ได้หลายข้อ โดยประเด็นหลักๆ ที่สงสัย และได้รับความกระจ่างคือ

 1. การประเมินหลักสูตร ทาง สกอ. จะให้เวลาในการพัฒนา 3 ปี โดยปีที่ 3 จะมีการจัดชุดคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สกอ.มาทำการประเมินหลักสูตร ถ้าประเมินผ่านในรอบนั้น จะทำการลงทะเบียนหลักสูตรในฐานข้อมูล แต่ถ้าประเมินไม่ผ่าน จะมีผลต่อเรื่องของการ กู้ยืมเงินทุนของนักศึกษา เช่น กยศ. หรือ นักศึกษาจะเทียบวุฒิไม่ได้ เป็นต้น และอาจให้หยุดรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณพ์มาตรฐานหลักสูตร
 2. เวลาก่อนหน้า 2 ปี ก่อนที่จะมีคณะกรรมการชุดที่ สกอ.แต่งตั้งมาประเมิน ให้ทำการจัดการประเมินหลักสูตรด้วยตัวเองก่อน โดยผู้ประเมินให้คัดเลือกกันเอง ไข้วกันเองระหว่างเครือข่าย โดย 2 ปีนี้ จะเมื่อประเมินหลักสูตรแล้วจะไม่ผ่านก็ได้ ไม่เป็นไร
 3. เรื่องของ มคอ.7 และ SAR ระดับหลักสูตรจะมีการปรับให้เป็นเรื่องเดียวกัน ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับแบบฟอร์ม แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรายงานผ่านระบบ CHEQA Online
 4. จำนวนรายวิชาให้นับเฉพาะ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น การจะรับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ ให้ดูที่ตัว มคอ.2 ว่าระบุไว้เป็นหลักสูตรประเภท ทวิภาค หรือ ไตรภาค ถ้าเป็นไตรภาค ต้องนับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนด้วย ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการนับจำนวนรายวิชา ที่สัมพันธ์กับ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6
 5. การเทียบว่าอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ตัวเองประจำอยู่หรือไม่ หลักเกณฑ์ ไล่ตามลำดับคือ
  • มองที่คุณวุฒิสูงสุดของอาจารย์
  • เทียบตามเอกสาร ISSCED 2013 ใน Appendix-1
  • ถ้าเทียบไม่ได้ ให้เทียบ Transcript ของอาจารย์ กับรายวิชาที่เปิดสอน โดยยึดคำอธิบายวิชา สำคัญที่สุด ว่าตรงกับรายวิชาที่เปิดสอนหรือไม่
  • และสุดท้าย ให้เทียบผลงานวิจัยที่ใช้จบของอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็น Thesis หรือ Dissertation ว่าฟิลด์ที่ทำวิจัยนั้นตรงการฟิลด์ที่สอนหรือไม่
  • สุดท้ายต้องให้ตัวอาจารย์เองเป็นคน Declare ตัวเองจะดีที่สุด
 6. การประเมินระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจาก สกอ. นั้นการประเมินจะเป็นลักษณะของ Peer Review นั่นคือจะเป็นการลงความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ในฟิลด์หรือสาขานั้นๆ โดยเฉพาะจะไม่มีสาขาอื่นมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการให้คะแนนและการให้ข้อคอมเมนต์ จะเป็นการพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สำหรับวันพรุ่งนี้ อ.หมอ จะเน้นเรื่องของการพัฒนาระบบและกลไกต่างๆ ว่าควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสมและถูกต้องครับ

2015-02-02 14.44.04

สำหรับไสลด์นี้สรุปประเด็นในการประเมินคุณภาพหลักสูตรได้ดีครับ เสียดายถ่ายมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่