โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

วันที่กิจกรรม : 5 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดทั้ง 2 วัน 

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน และหน่วยงานภายนอก คือ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 คน 

เหตุผลของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อันเนื่องมาจาก ในปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นปีที่มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยการประกันคุณภาพฯ ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน โดยประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงความเป็นจริงและคุณภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สามารถการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ การชี้แจง อบรม และให้ความรู้ แก่บุคลากรภายในจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ขึ้น

โดยในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นประธานพิธีเปิด กล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

5 ก.พ. 58 การอบรมในวันแรก

กระบวนการที่เกิดขึ้นในวันแรกเน้นไปที่การบรรยายเพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานรายตัวบ่งชี้ของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

โดยท่านวิทยากรได้ให้น้ำหนักการบรรยายไปที่ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานในระดับหลักสูตรมาก เพราะการประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็นส่ิงที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเน้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับในรอบการประเมินนี้ โดยท่านวิทยากรได้บรรยาย และตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ผู้ร่วมการอบรมได้รับความกระจ่างและเห็นแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างชัดเจน

6 ก.พ. 58 การอบรมในวันที่สอง

ท่านวิทยากรเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและการระดมความคิดร่วมกันในเรื่องของการสร้างระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพต่างๆ โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการกระทำโดยการแบ่ง กลุ่มออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม จัดรายชื่อผู้ร่วมอบรมให้คละกัน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มทดลองสร้างระบบตามที่กำหนด โดยเร่ิมดำเนินการตั้งแต่ 8.30 – 10.30 น.

และให้ออกมานำเสนอถึงระบบและกลไกที่ได้สร้างขึ้นทีละกลุ่มโดยตัวแทนของกลุ่ม ซึ่งท่านวิทยากรจะทำการซักถาม และวิพากษ์ความสมบรูณ์ ครบถ้วนของระบบที่พัฒนาขึ้นไปด้วย จากนั้นจึงทำการปรับแก้ไขให้ระบบสมบูรณ์ขึ้นต่อไป

และที่น่าภาคภูมิใจอย่างคือ ผู้เข้ารับการอบรมนั้นได้รับคำชื่นชมจากท่านวิทยากรว่ามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบและกลไก ทำให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมองเห็นผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายเราปิดท้ายการอบรมด้วยการมอบเกียรติบัตรการผ่านการเข้าร่วมการอบรม ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน โดยเป็นการรับมอบกับมือวิทยากรเอง และผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ยังได้มีโอกาสถ่ายถาพคู่กับท่านวิทยากรทุกคน ซึ่งเป็นการสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมรับการอบรมเป็นอย่างมากทีเดียว

เอกสารประกอบการบรรยาย

  1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 โดย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ [ดาวน์โหลด]
  2. รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [ดาวน์โหลด]
  3. รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน [ดาวน์โหลด]
  4. ระบบตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ของ IQA 
( ๒๕๕๘ ) [ดาวน์โหลด]

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม

  1. วันที่ 5 ก.พ. 2558 [full album]
  2. วันที่ 6 ก.พ. 2558 [full album]

เอกสารงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

  1. ระบบและกลไกต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนา [ดาวน์โหลด]

วิดีโอบันทึกการบรรยาย

เอกสารประกอบการประชุม