รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

วันที่ upload : 8 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารประกอบการอบรมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธุ์ 2558