อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันที่กิจกรรม : 20 มกราคม 2558

วันที่ 20 มกราคม 2558 นายพิศาล สุขขี หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 แก่บุคคลการทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนภายในคณะ ภายใต้โครงการ "ประกันคุณภาพการศึกษา" ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2558

โดยตัวโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

โดยในการอบรมได้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะให้แก่บุคลากรกลในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีฟัง ซึ่งใช้เวลาในการบรรยายรวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการประชุม