บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วัน ที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ 

โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งหมด 6 ด้านคือ

  1. ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  2. ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ด้านที่ส่งเสริมมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้นำนิสิต นักศึกษา ของสถาบันเครือข่ายความร่วมมือร่วมสร้างเครือข่ายในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีคุณภาพ
  5. ติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
  6. ร่วมมือกันเพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รับหน้าที่ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้มีการลงนามไว้ให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป