ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558    
ปีการศึกษา 2557 ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2558
1 / 2557 2 / 2557 1 / 2558
  ประเมินหลักสูตร ประเมินคณะ ประเมินระดับสถาบันและรายงานผล รายงานผลการประเมินให้ สกอ. รับทราบ
  อบรมประกันฯ ระดับหลักสูตร  
ประชุม การจัดการความรู้ (ครั้งที่) 1/2558  
ประชุม การวิจัย (ครั้งที่)   1/2558 2/2558 3/2558  
ประชุม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ครั้งที่)   1/2558 2/2558   3/2558  
ประชุม การผลิตบัณฑิต (ครั้งที่)   1/2558  
ประชุม การบริการวิชาการแก่สังคม (ครั้งที่)   1/2558  
ประชุม การบริหารความเสี่ยง (ครั้งที่)   1/2558  

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ส.ค. 57 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัย
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
พ.ย. 57 กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกนคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557 และชี้แจงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
1. คณะกรรมรับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
2. คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. คณะกรรมการสมทบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Commons Data Set : CDS)
กำหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับ สถาบัน คณะ สำนัก
ธ.ค. 57 จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี 2557 แบบ Site Visit ในหน่วยงานระดับคณะ / สำนัก
วางแผนการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา)
ม.ค. 58 ดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา – สัปดาห์วิชาการ
ประชุมติดตามและรายงานผลข้อมูล Commons Data Set และติดตามรายงานประเมินตนเองในตัวบ่งชี้ประเภทปัจจัยนำเข้า (Input)
วางแผนจัดเตรียมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557
ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินหลักสูตร เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ก.พ. 58 จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557
- วิทยากร โดย รศ.ดร.จินดา งามสุทธิ
- วันที่จัด  5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (รับข้อมูลป้อนเข้าเพื่อเตรียมการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี)
มี.ค. 58 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการสมทบด้านการประกันคุณภาพฯ เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ (ก่อนปิดปีการศึกษา)
เม.ย. 58 ติดตามการจัดทำ sar ระดับหลักสูตร เพื่อเข้าสู่การประเมินหลักสูตร
ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด TQF ที่ 1 - 5
พ.ค. 58 คณะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร sar ระดับหลักสูตรภายใต้สังกัดของตนเอง
วิพากษ์ sar ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ก.ค. 58 ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
วิพากษ์ SAR ระดับคณะ/สำนัก
ส.ค. 58 ประเมินคุณภาพระดับคณะ/สำนัก
วิพากษ์ SAR ระดับสถาบัน
ก.ย. 58 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
ประเมินคุณภาพระดับสภาบัน
ยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHEQA Online
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษากับสภามหาวิทยาลัย