ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556

วันที่กิจกรรม : 3 สิงหาคม 2557

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อันประกอบด้วย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ, ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์, ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์, รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ และ รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูรณ์ชัย

การประเมินครั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินงานประเมินใน 9 องค์ประกอบคุณภาพตามที่ สกอ. กำหนด รวมทั้งสิ้น 36 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สมศ. 13 โดยมีผลการประเมินจากมติคณะกรรมการอันเป็นที่สิ้นสุดด้วยผลคะแนนที่ 4.11 คะแนน โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำการยืนยันและส่งผลคะแนนไปยัง สกอ. ผ่านระบบ CHEQA Online ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดภาระกิจด้านการจัดการงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษา 2556 อย่างสมบูรณ์

สำหรับปีการศึกษา 2556 นี้ นับว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกด้านของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องด้วยเป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 คณะและ 2 สำนัก ซึ่งแต่ละหน่วยงานใหม่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน ที่จะทำการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบการประเมินที่ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพได้วางกรอบและแนวทางเอาไว้ ซึ่งจากผลการประเมินที่ออกมานั้นนับว่าทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการด้านการเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม และผลการประเมินออกมาเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

คณะ/หน่วยงาน จำนวนตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนนเฉลี่ย
ครุศาสตร์ 33 22 11 4.38
บริหารธุรกิจและการบัญชี 33 22 11 4.23
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 22 10 4.14
วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง 33 22 11 3.85
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 32 22 10 4.25
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 8 8 0 3.88
สำนักงานอธิการบดี 8 8 0 3.88
สถาบัน 36 23 13 4.11
เอกสารประกอบการประชุม