อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่กิจกรรม : 27 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคคลากร และการนำเอาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษานี้ไปใช้กับภาระหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารประกอบการประชุม