ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่กิจกรรม : 3 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในด้านการจัดทำงบประมาณ , แผนงาน , งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และอื่นๆ อีกมากมาย

เอกสารประกอบการประชุม