ประกาศ เกียวกับการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562