ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5

วันที่กิจกรรม : 23 มิถุนายน 2562

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสุชาติ ศรีชื่น และนายจักรชัย อินธิเดช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

เอกสารประกอบการประชุม