ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2562

วันที่กิจกรรม : 13 มิถุนายน 2562

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3/2562

ณ ห้องประชุม ธง ชั้น  7  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา  พลนิล เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม