ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

วันที่กิจกรรม : 12 มิถุนายน 2562

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม