ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

วันที่กิจกรรม : 5 มิถุนายน 2562

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม