สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21

วันที่กิจกรรม : 30 พฤษภาคม 2562

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21
30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติต่อไป

โดย หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรภ.ศรีสะเกษ
นำโดย   คุณมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะ จำนวน ๗ ท่าน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

 

เอกสารประกอบการประชุม