การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา"

วันที่กิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา" 
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
นำโดย คุณมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ 
ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารประกอบการประชุม