โครงการประกวดสุดยอดผลงานการจัดการความรู้ (KM Awards) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 24 พฤษภาคม 2562

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
จึงได้จัดโครงการประกวดสุดยอดผลงานการจัดการความรู้ (KM Awards) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผลมาจากการจัดการความรู้ และมอบรางวัลสำหรับผู้ที่มีการดำเนินงานยอดเยี่ยมตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติต่อไป โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างความมุ่งมั่น ขวัญกำลังใจ และสร้างความตั้งใจแก่ผู้เข้าร่วมการโครงการทุกคน

เอกสารประกอบการประชุม