การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

วันที่กิจกรรม : 15 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม