โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 7 มีนาคม 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความพร้อมต่อการประเมินฯในแต่ละปี ให้มีความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร มีความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 145 คน

เอกสารประกอบการประชุม