การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

วันที่กิจกรรม : 11 เมษายน 2562

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุม ทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม