ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ แสดง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 09/01/15 - 16:21 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.) 09/01/15 - 13:33 แสดง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 08/01/15 - 21:01 แสดง
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 08/01/15 - 20:56 แสดง
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 06/01/15 - 15:27 แสดง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 06/01/15 - 11:59 แสดง
กำหนดการ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557 26/01/14 - 16:06 แสดง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร  2 20/01/14 - 16:21 แสดง
ตัวอย่างคำรับรองระดับคณะกับประธานสาขา 16/01/14 - 15:27 แสดง
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 16/01/14 - 10:19 แสดง
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 24/12/13 - 10:34 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 04/12/13 - 10:29 แสดง
สรุปประเด็นที่ได้มีการนำเสนอในการประชุมด้านการประกันฯ 11/11/13 - 14:54 แสดง

Pages