ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ แสดง
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 30/01/17 - 09:56 แสดง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 24/01/17 - 14:19 แสดง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 24/01/17 - 14:18 แสดง
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 24/01/17 - 14:17 แสดง
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 21/10/16 - 09:26 แสดง
การมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติราชการ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 2558 30/08/16 - 13:29 แสดง
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 07/04/16 - 15:21 แสดง
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 28/03/16 - 11:43 แสดง
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 28/03/16 - 11:37 แสดง
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22/12/15 - 09:55 แสดง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 19/10/15 - 10:11 แสดง
ความก้าวหน้าการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set (CDS) 15/09/15 - 15:45 แสดง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กับ มหาวิทยาลับราชภัฏศรีสะเกษ 08/09/15 - 10:32 แสดง
เผยแพร่เล่มรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557 24/07/15 - 16:03 แสดง
รายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 26/06/15 - 13:18 แสดง
เผยแพร่เอกสารรายการของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 07/04/15 - 15:06 แสดง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 01/04/15 - 09:38 แสดง
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ 31/03/15 - 13:45 แสดง
ระบบและกลไก การจัดการความรู้ 31/03/15 - 13:42 แสดง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 13/03/15 - 10:19 แสดง

Pages