ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ แสดง
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี 10/05/18 - 12:55 แสดง
รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการชุมชน ปีการศึกษา 2560 01/04/18 - 11:41 แสดง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2558 20/03/18 - 16:32 แสดง
ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 15/01/18 - 15:26 แสดง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 15/01/18 - 13:35 แสดง
ประกาศ กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 17/11/17 - 16:30 แสดง
ประกาศ แนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 17/11/17 - 16:28 แสดง
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 17/11/17 - 16:26 แสดง
ประกาศ นโยบายประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 17/11/17 - 16:24 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560) 13/11/17 - 22:47 แสดง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 24/08/17 - 10:23 แสดง
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา พ.ศ. 2560 02/08/17 - 10:27 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีการศึกษา 2559 27/07/17 - 10:08 แสดง
แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 17/07/17 - 10:56 แสดง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 04/07/17 - 13:43 แสดง
การรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 30/06/17 - 16:18 แสดง
ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 29/06/17 - 10:44 แสดง
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 26/05/17 - 14:37 แสดง
แบบฟอร์มรายงานข้อมูล มคอ 7 22/03/17 - 10:03 แสดง
กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 08/02/17 - 14:37 แสดง

Pages