ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ แสดง
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 21/12/18 - 15:03 แสดง
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 21/12/18 - 14:58 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 30/11/18 - 09:18 แสดง
แบบฟอร์มรายงานข้อมูล มคอ 7 ปีการศึกษา 2561 26/11/18 - 16:12 แสดง
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 23/11/18 - 10:25 แสดง
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561 22/11/18 - 09:09 แสดง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 16/11/18 - 15:13 แสดง
คำสั่ง คณะกรรมการด้านประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 08/11/18 - 11:39 แสดง
พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ-พ.ศ.-2542-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับบที่-2-พ.ศ.-2545-และ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553 02/11/18 - 15:56 แสดง
การนำมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ 2561 30/10/18 - 15:37 แสดง
มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 17/10/18 - 16:16 แสดง
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 2561 17/10/18 - 16:15 แสดง
แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 17/10/18 - 15:43 แสดง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 09/07/18 - 09:22 แสดง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาหวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 26/06/18 - 16:18 แสดง
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 26/06/18 - 15:51 แสดง
แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 26/06/18 - 15:19 แสดง
คู่มือวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 26/06/18 - 15:08 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 26/06/18 - 15:03 แสดง
คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 26/06/18 - 14:59 แสดง

Pages