ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 04/10/19 - 14:16 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2562 30/09/19 - 10:54 แสดง
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 19/09/19 - 14:25 แสดง
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561 20/08/19 - 13:32 แสดง
ประกาศ เกียวกับการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 05/08/19 - 16:12 แสดง
ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 23/07/19 - 16:40 แสดง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 14/06/19 - 11:09 แสดง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๒ 23/05/19 - 10:20 แสดง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 13/05/19 - 15:24 แสดง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 13/05/19 - 15:13 แสดง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 13/05/19 - 14:53 แสดง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561 10/05/19 - 16:02 แสดง
ประกาศ กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 10/05/19 - 15:59 แสดง
ประกาศ แนวทางปฏิบัติที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 10/05/19 - 15:56 แสดง
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10/05/19 - 15:55 แสดง
ประกาศ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10/05/19 - 15:53 แสดง
คู่มือการปฎิบัติงาน ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ 25/02/19 - 14:50 แสดง
ขอเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 22/02/19 - 10:44 แสดง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561 17/01/19 - 13:44 แสดง
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 21/12/18 - 15:05 แสดง

Pages