รายงานการประชุม หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ วันที่ประชุม สถานที่การประชุม บันทึกรายงานการประชุม
1 22 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุม 9901 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562
2 22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560
3 9 มกราคม 2560 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560
4 18 ตุลาคม 2559 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559
5 16 พฤศจิกายน 2559 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559
6 11 เมษายน 2559 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559
7 19 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559
8 6 มกราคม 2559 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
9 10 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558
10 5 มกราคม 2558 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558
11 20 พฤศจิกายน 2557 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557
12 22 ตุลาคม 2557 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557
13 11 กันยายน 2557 ห้องหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557