ดาวน์โหลด

หัวข้อ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ2561 17 ตุลาคม 2561 01กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ2561.PDF
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 30 ตุลาคม 2560 เอกสาร
ตารางคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 13 ตุลาคม 2559 เอกสาร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 26 กันยายน 2559 เอกสาร
แบบสรุปส่งมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 8 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสาร
แบบฟอร์ม มคอ. 3 8 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสาร
แบบฟอร์ม มคอ. 5 8 กุมภาพันธ์ 2559 เอกสาร
มคอ7-สาขาวิชาสังคมศึกษา5-6-58 6 มิถุนายน 2558 เอกสาร
บันทึกเชิญประชุม 27 เมษายน 2558 เอกสาร
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 24 มีนาคม 2558 เอกสาร
คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2558 19 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ) 13 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 13 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบและกลไกจากการอบรม 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
ระบบตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ของ IQA 
( ๒๕๕๘ ) 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 8 กุมภาพันธ์ 2558 เอกสาร
ISCE FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013) 21 มกราคม 2558 เอกสาร
ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 30 มกราคม 2557 เอกสาร
กำหนดการ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557 26 มกราคม 2557 เอกสาร
บันทึกการโอนเงิน เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 20 มกราคม 2557 เอกสาร
ตัวอย่างคำรับรองระดับคณะกับประธานสาขา 16 มกราคม 2557 เอกสาร
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 4 ธันวาคม 2556 เอกสาร