การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สรุปยอดข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานทำด้านต่างๆ ในรูปแบบสารสนเทศจากแบบสำรวจ
กรอกแบบสอบถามพร้อมพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
กรอกแบบสอบถามพร้อมพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท
กรณีที่บัณฑิตกรอกแบบสอบถามแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการพิมพ์เอกสาร ท่านสามารถดำเนินการย้อนหลังได้
โดยใช้ รหัสนักศึกษา และ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการอ้างอิงถึงตัวท่านเอง
รายชื่อผู้ที่กรอกแบบสอบถามแล้ว
ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว เพื่อประโยชน์ในการตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่
สรุปยอดผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จำแนกตามปีที่ทำการสำรวจ