ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งานวิจัยที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ